Федоренко Микола

«Галузеві» лазівки та перспективи навчальних центрів з питань ОП

28.02.2024

Галузевий навчальний центр – єдиний спосіб для навчального центру уникнути перевірки знань комісією за участю представників Держпраці. Можливо, саме тому таких галузевих центрів в Україні небагато.

Визначення місця проведення навчання з питань охорони праці працівників підприємства є проблемою для багатьох фахівців у сфері безпеки праці, адже для багатьох роботодавців критеріями проведення такого навчання є подешевше, швидше та якісніше. А також щоб не було проблем з отриманням документів за результатами проведеного навчання та перевірки знань (протоколів, посвідчень).

Автор розглянув варіанти проходження навчання з питань охорони праці та проблемні питання, що виникають. Особлива увага – галузевим навчальним центрам.

Відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05) навчання з питань охорони праці (далі – ОП) можна проводити на підприємстві, у навчальному центрі та галузевому навчальному центрі. Правовою підставою проведення навчання з питань ОП працівників інших суб’єктів господарювання є наявність Декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань ОП, передбаченої п. 8 Групи Б додатка 2 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ від 26.10.2011 № 1107.

У закладах вищої освіти використовують галузеві стандарти (наприклад, наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21.05.2012 № 608).

Розглянемо нормативні вимоги, що стосуються проведення навчання та перевірки знань з питань ОП працівників, зайнятих на роботах підвищеної небезпеки.

НАВЧАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Навчання проводиться за навчальними планами та програмами, які розробляються з урахуванням конкретних видів робіт, виробничих умов, функціональних обов’язків працівників, а також затверджуються наказом (розпорядженням) роботодавця. У разі потреби можна використовувати на договірних умовах навчальну платформу інших профільних організацій. Перелік питань для перевірки знань складають члени комісії та затверджує роботодавець.

Керівник підприємства видає наказ про створення комісії з перевірки знань за участю атестованих (навчених) фахівців; склад комісії: керівник або заступник керівника цього органу, до службових обов’язків якого входить організація роботи з ОП, – голова комісії; члени комісії: спеціалісти служби ОП, представники юридичної, виробничих, технічних служб, представник профспілки або уповноважена найманими працівниками особа з питань ОП, а також можуть залучатись викладачі з ОП, які проводили навчання, та страхові експерти з ОП (за згодою) (п. 3.9, п. 3.10, п. 4.4, п. 5.4 НПАОП 0.00-4.12-05).

Оформлення протоколу з перевірки знань здійснюється на бланку підприємства. Видача документів про проведене навчання за формою НПАОП 0.00-4.12-05 здійснюється за підписами голови та членів комісії підприємства. Не передбачена участь представника Держпраці у проведенні навчання та перевірки знань.

До складу комісії з перевірки знань з питань ОП можуть залучатися особи, які пройшли навчання та перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з ОП.

НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ ОП У НАВЧАЛЬНОМУ ЦЕНТРІ

Навчальний центр – суб’єкт господарювання, який проводить навчання з питань ОП працівників інших суб’єктів господарювання (тобто отримання необхідних знань і навичок з питань ОП або безпечного ведення робіт) (п. 1.4 НПАОП 0.00-4.12-05).

Навчання проводиться за Типовими тематичним планом і програмою навчання з питань ОП та навчальною платформою навчального центру. Типові навчальний план і програма з предмета «Охорона праці» затверджуються МОН та погоджуються Держпраці тільки для професійного навчання працівників. Обов’язковим є навчання в навчальному центрі відповідальних посадових осіб, функціональні обов’язки яких пов’язані із забезпеченням ОП на підприємстві, а також членів комісій з перевірки знань з питань ОП (п. 4.4, п. 5.2 НПАОП 0.00-4.12-05).

Перевірка знань проводиться утвореною наказом Держпраці комісією під головуванням та за участю представників Держпраці, а також відповідних профспілок комісією. До складу комісії можуть також залучатися представники інших органів державного управління охороною праці викладачі причетного до навчання навчального центру (за згодою). Тобто участі представників навчального центру в перевірці знань учасників навчального процесу не передбачено. А результат перевірки знань залежить не від якості навчального процесу, а здебільшого від «доброзичливих» відносин Держпраці з навчальним центром.

Оформлення протоколу з перевірки знань здійснюється на бланку територіального органу Держпраці. Видача документів про проведене навчання згідно з формою НПАОП 0.00-4.12-05 здійснюється за підписами представників Держпраці.

Mykola Fedorenko

«Sectoral» loopholes and prospects for training centers on OHS issues

The educational services of sectoral training centers do not involve representatives of the State Labor Service for knowledge testing. The monopoly of the State Labor Service of Ukraine on OHS testing leads to a decrease in the number of sectoral training centers in the field of industrial production and an increase in financial costs for testing the knowledge of students who have received knowledge in training centers.

Статтю повністю читайте в журналі "Охорона праці" № 2/2024 та КАБІНЕТІ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Автор Федоренко Микола