Редакція журналу «Охорона праці»

Моніторинг законодавства

07.07.2023

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Постанова від 19.06.2023 № 652 «Про реалізацію експериментального проекту щодо запровадження інституту помічника ветерана в системі переходу від військової служби до цивільного життя»

Погоджено пропозицію Міністерства у справах ветеранів стосовно реалізації з 01.07.2023 по 31.12.2023 експериментального проєкту щодо запровадження інституту помічника ветерана в системі переходу від військової служби до цивільного життя у Вінницькій, Дніпропетровській, Львівській та Миколаївській областях (далі – експериментальний проєкт).

Затверджено відповідний Порядок реалізації експериментального проєкту. Основною метою його реалізації є вироблення і відпрацювання механізму надання послуги з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя (далі – послуга) таким категоріям осіб (далі – ветерани):

 • ветерани війни, особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;
 • члени сімей ветеранів війни, члени сімей осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;
 • військовослужбовці, які брали безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, та були звільнені з військової служби, зокрема демобілізовані у визначеному законом порядку.

Учасниками експериментального проєкту є:

 • ветерани;
 • обласні держадміністрації (військові адміністрації), які беруть участь в експериментальному проекті, та їх структурні підрозділи з питань ветеранської політики;
 • сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи (за згодою) або військові адміністрації населених пунктів (у разі їх утворення) в областях, які беруть участь у реалізації експериментального проекту;
 • Український ветеранський фонд;
 • комунальні некомерційні підприємства та комунальні установи, які виконують функції сервісних офісів у справах ветеранів (далі – сервісні офіси).

Помічник ветерана – фахівець із супроводу ветеранів, який здійснює підтримку переходу від військової служби до цивільного життя ветеранів.

Громадянин України, який є ветераном війни або особою, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною, або членом їх сім’ї, або постраждалим учасником Революції Гідності, або членом сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни, або членом сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України, здобув освіту за ступенем не нижче молодшого бакалавра та виявив бажання стати помічником ветерана (далі – заявник), подає заяву на участь в експериментальному проекті (далі – заява) в електронній формі засобами Єдиного державного реєстру ветеранів війни (далі – Реєстр).

Відбір кандидатів у помічники ветерана включає тестування за допомогою засобів програмного забезпечення Реєстру та співбесіду, що проводить комісія, утворена органом місцевого самоврядування, яка складається із представників органів місцевого самоврядування, обласних держадміністрацій, інститутів громадянського суспільства, що представляють інтереси ветеранів, а також із представників Мінветеранів, із залученням до проведення співбесіди психологів.

Критерії відбору кандидатів у помічники ветерана, зокрема з урахуванням рівня знання законодавства, доброчесності, емпатійності, психологічної стійкості, визначаються Мінветеранів.

Кількість помічників ветерана під час реалізації експериментального проєкту у Вінницькій, Дніпропетровській, Львівській та Миколаївській областях не може перевищувати 400 осіб.

Постанова від 27.06.2023 № 651 «Про відміну на всій території України карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»

Відмінено з 24 години 00 хвилин 30 червня 2023 р. на всій території України карантин, встановлений з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Постанова від 30.06.2023 № 667 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження регіональних планів управління відходами»

Порядок визначає механізм розроблення та затвердження регіональних планів управління відходами (далі – Регіональний план). Регіональні плани розробляються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями. Регіональний план розробляється на 10 років і підлягає перегляду кожні чотири роки з дати набрання ним чинності; оновлюється протягом шести місяців з дня внесення змін до Національного плану управління відходами.

Регіональний план охоплює всю територію відповідної області, міст Києва чи Севастополя, Автономної Республіки Крим і є основою для розроблення місцевих планів управління відходами відповідних територіальних громад.

Постанова від 30.06.2023 № 660 «Про внесення зміни до пункту 4 Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці»

Пункт 4 затвердженого постановою КМУ від 01.08.1992 № 442 Порядку такого змісту:

«Атестація проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству, організації, в строки, передбачені колективним договором, але не рідше ніж один раз на п’ять років. До складу комісії включається уповноважений представник виборного органу первинної профспілкової організації, а в разі відсутності профспілкової організації – уповноважена найманими працівниками особа.

Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства, організації.

Позачергово атестація проводиться у разі докорінної зміни умов і характеру праці з ініціативи роботодавця, профспілкового комітету, трудового колективу або його виборного органу, органів Держпраці» – відтепер доповнено новими вимогами (після абзацу другого):

«Атестація, строк проведення якої настав у період воєнного стану, за рішенням роботодавця, погодженим із профспілкою, проводиться протягом шести місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні.

Результати атестації, проведеної до введення воєнного стану в Україні, продовжують діяти та використовуються у період воєнного стану та протягом шести місяців з дня його припинення чи скасування».

У зв’язку з цим абзац третій вважатиметься абзацом п’ятим.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ

Рекомендації Держпраці щодо змін до колдоговорів

Фахівці Держпраці рекомендували вносити актуальні зміни до колективних договорів, що забезпечують рівні права та можливості жінок і чоловіків.

Північно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці зазначає, що у разі колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин до генеральної угоди, галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів включаються положення, що забезпечують рівні права та можливості жінок і чоловіків.

При цьому колективні угоди (договори) мають передбачати:

 • покладання обов’язків уповноваженого з ґендерних питань – радника керівника підприємства установи та організації, їх структурних підрозділів на одного із працівників на громадських засадах;
 • комплектування кадрами і просування працівників по роботі з дотриманням принципу надання переваги особі тієї статі, щодо якої в них існує дисбаланс;
 • усунення нерівності за її наявності в оплаті праці жінок і чоловіків як у різних галузях господарства, так і в одній галузі на базі загального соціального нормативу оплати праці в бюджетній та інших сферах, а також на основі професійної підготовки (перепідготовки) кадрів.

Положення щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та недискримінації рекомендується викласти у колективному договорі / угоді окремим розділом «Рівність і недискримінація».

Сприяти внесенню до колективного договору положень щодо рівних прав та можливостей жінок і чоловіків мають змогу профспілки.

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Наказ від 23.06.2023 № 6312 «Про затвердження Зміни № 12 до національного класифікатора ДК 003:2010»

До ДК 003:2010:

 • додано 20 професійних назв робіт (зокрема, енергетичний аудитор будівель, асистент (помічник) аудитора, фахівець з обстеження інженерних систем, фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, супроводжувач тварин, фахівець з раннього втручання, оператор дистанційно керованих апаратів);
 • внесено зміни до 11 професійних назв робіт (зокрема, «експерт у сфері техногенної та пожежної безпеки» замінено на «експерт у сфері пожежної та техногенної безпеки»; «інспектор державний з питань цивільного захисту та техногенної безпеки» – на «інспектор державний з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки»);
 • скасовано 3 професійні назви робіт (фахівець з дізнання у сфері цивільного захисту, інспектор державний з пожежного нагляду, державний інспектор з карантину рослин);
 • внесено зміни до кодів професій.

Наказом внесено уточнення до абзацу 3 підрозділу 4.3 «Фахівці», який викладено в такій редакції: «До цього розділу належать професії, що вимагають освітньої кваліфікації за рівнем фахової передвищої освіти, початковим рівнем (коротким циклом) вищої освіти і в окремих випадках – першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти».

Редакція Редакція журналу «Охорона праці»