Федоренко Микола

Реєстрація як спосіб тиску на роботодавця

28.07.2023

До редакції журналу неодноразово надходили звернення фахівців з ОП про безпідставні відмови щодо реєстрації декларацій відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань ОП на виконання робіт/експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. А також про факти невнесення декларацій до електронно-облікової системи Держпраці.

Автор спробував оцінити діяльність Держпраці в реєстраційній сфері та порівняти чинні порядки реєстрації в інших державних контролюючих органах.

Останнім часом чуємо багато нарікань, що реєстрація в системі Держпраці використовується як засіб тиску на роботодавців. Насамперед це стосується реєстрації декларацій відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці на виконання робіт підвищеної небезпеки та/або на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та атестації технічних експертів з промислової безпеки. Зокрема, йдеться про безпідставне невнесення інформації про реєстрацію декларації до відповідної електронно-облікової системи, а також безпідставне недопущення до переатестації технічних експертів
з промислової безпеки. Це призводить до вилучення інформації про декларацію або технічного експерта з електронно-облікової системи, що, своєю чергою, призводить до втрати потенційних замовлень експертних послуг, які проводяться за тендерними чи іншими вимогами Замовників.

Реєстрація – процедура, за допомогою якої уповноважений орган проводить перевірку інформації про відповідність характеристик суб’єкта або об’єкта виробництва нормативним вимогам, результати якої фіксуються у встановленій реєстраційній формі (Реєстрі, Журналі, Книзі). Реєстрація направлена на упорядкування діяльності у певних сферах господарювання. За результатами реєстрації присвоюється реєстраційний номер.

Відповідно до частини 31 п. 4 Положення про Державну службу України з питань праці, затвердженого постановою КМУ від 11.02.2015 № 96 (далі – Положення № 96), представники Держпраці здійснюють реєстрацію:

  • великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування;
  • гірничих відводів на розробку родовищ місцевого значення;
  • декларацій відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.

Поруч з терміном «реєстрація» використовується термін «облік» – загальна функція управління, що полягає в отриманні та фіксуванні інформації про стан об’єкта управління за певний відрізок часу (ДСТУ 2962-94 «Організація промислового виробництва облік, аналіз та планування господарювання на промисловому підприємстві. Терміни та визначення»). За результатами обліку об’єкта виробництва присвоюється інвентарний номер. Інформація про облік вноситься в облікову форму (зокрема, журнал). Облік тісно пов’язаний зі звітністю.

Реєстрація технологічного транспортного засобу в системі Держпраці

Реєстрація технологічного транспортного засобу (далі – ТТЗ) – здійснення комплексу заходів, пов’язаних із перевіркою документів, які є підставою для здійснення реєстрації, звіркою та за необхідності
дослідженням ідентифікаційних номерів вузлів і агрегатів та оглядом транспортного засобу, оформленням і видачею реєстраційних документів та присвоєнням номерних знаків (частина 6 п. 2 Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, затвердженого постановою КМУ від 06.01.2010 № 8).

Передбачено таку процедуру первинної реєстрації ТТЗ:

  • власник ТТЗ подає заяву, копії документів, що підтверджують право володіння, користування і розпорядження ТТЗ, декларацію про відповідність Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою КМУ від 30.01.2013 № 62, акт технічного огляду ТТЗ  (заява з необхідними документами подається у паперовій формі власником особисто до територіального органу Держпраці чи надсилається поштою до центру надання адмінпослуг або в електронній формі через Єдиний державний вебпортал електронних послуг);
  • здійснюється перевірка наявності обтяжень машини за даними Державного реєстру обтяжень рухомого майна;
  • за результатами розгляду територіальний орган Держпраці надає свідоцтво про реєстрацію з присвоєним номерним знаком в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи (свідоцтво про реєстрацію має необмежений строк дії);
  • відомості про зареєстрований ТТЗ та його власника вносяться до журналу реєстрації великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів та до уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи Держпраці.

Свідоцтвом спроможності експлуатації ТТЗ є оформлене належним чином свідоцтво про реєстрацію ТТЗ чи витяг з журналу реєстрації великотоннажних та інших ТТЗ або електронно-облікової системи Держпраці? У разі невнесення інформації про ТТЗ до відповідної електронно-облікової системи, експлуатація ТТЗ не допускається, що призводить до його простою та збитків власнику.

Реєстрація гірничих відводів на розробку родовищ у системі Держпраці

Порядок надання гірничих відводів (частини надр) користувачам на території України для розробки родовищ корисних копалин визначає Положення про порядок надання гірничих відводів, затверджене постановою КМУ від 27.01.1995 № 59, відповідно до п. 27 якого гірничі відводи для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення підлягають реєстрації в Держпраці у книзі реєстрації гірничих відводів, які надано для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення (далі – книга). Нормативного документа, який визначає порядок ведення цієї книги, немає.

Чи є витяг з книги реєстрації свідоцтвом права використовувати гірничі відводи для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення? У разі невнесення інформації про гір­ничі відводи до книги реєстрації розробка родовищ корисних копалин не допускається.

Реєстрація декларацій у системі Держпраці

Вимоги до декларацій відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці на виконання робіт підвищеної небезпеки та/або на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (далі – Декларація) у системі Держпраці визначають п. 20, п. 21 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ від 26.10.2011 № 1107 (далі – Порядок № 1107).

Реєстрацію декларацій здійснює дозвільний орган (у цьому випадку територіальний орган Держпраці) в установленому порядку на безоплатній основі протягом п’яти робочих днів із дня отримання декларації шляхом внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР). Відмова в реєстрації декларації не допускається (частина 5 статті 4 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності).

Mykola Fedorenko

Registration as a way to put pressure on the employer

The editorial office of the magazine has repeatedly received appeals from OHS specialists about unreasonable refusals to register declarations of compliance of the material and technical base with the requirements of OHS legislation for the performance of work/operation of machines, mechanisms, and high-risk equipment. As well as the facts of failure to enter the declarations into the electronic registration system of the SLS. The author tried to assess the activities of the SLS in the registration area and compare the current registration procedures in other state regulatory authorities.

Статтю повністю читайте в журналі № 7/2023

Малюнок Ю. Судака

Автор Федоренко Микола